Služby

Spoločnosť Technické služby Starého Mesta, a.s. poskytuje služby pre Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto na základe zmluvných vzťahov a objednávok.

 • zametanie a čistenie komunikácií, chodníkov a schodísk
 • odburinenie komunikácií, chodníkov a schodísk
 • zber a odvoz odpadu z košov
 • zber a odvoz organického odpadu z komunikácií, chodníkov a schodísk
 • údržba zelene a trávnatých plôch
 • údržba a čistenie komunikácií
 • údržba a čistenie kanalizácie
 • zimná a letná údržba komunikácií a chodníkov
 • prevádzkovanie a správa trhovísk a trhových miest
 • prevádzkovanie verejných WC
 • správa a údržba detských ihrísk a psích výbehov
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • realizácia vodorovného dopravného značenia
 • osádzanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
 • opravy výtlkov
 • realizácia dopadových plôch
 • rekonštrukčné a údržbárske práce
 • správa a prenájom nehnuteľností